VIZE

Vize tvorby Martiny Mokrášové

VIZE

Martina Mokrášová


Ve svých dílech propojuje různé světy. Kombinuje vzory a motivy novým způsobem, který tak trochu porušuje všechna pravidla. Nosným pilířem dekády posledních let je její idea nasměrování energie města do vlastního díla. Při vytváření děl je cítit touhu měnit každodenní realitu v úžasné místo.

"Moje láska k rituálům a přírodě implementovala mé umělecké vize do chaotického ruchu velkoměsta, které pod svým povrchem skrývá neuvěřitelný řád a tak se v mém dimenzionálním díle neztratíte, ale ba naopak se v něm každý najde. Snažím se o vytvoření pozitivní kombinace chaosu a řádu, která nás obklopuje každý den našeho života."

Díla jsou atraktivní a jednoduše nápaditá, po bližším prozkoumání odhalují hlubší symboliku a transformaci umělecké duše a vize Martiny do samotného díla. Výsledkem je spousta barev a vzorů ovlivněných její základní vizí zachycení. Dílem prostupuje téma energie města a jeho zářících nočních světel v kombinaci s hravými záblesky města, které rozeženou počáteční pocit chaosu a zmatku.

"Co je pro mě nejdůležitější? Představivost, touha a volnost myšlenek. Prostřednictvím svého umění sdílím s ostatními své názory a pohled na svět."

"Co o sobě říkám? Jestli mám umělecký talent? Nevím, víc než toho si užívám pocitu samotné tvorby díla než jakéhosi talentu. Talent je 20%, těch 80 je píle a vůle dotáhnout věci do konce."

Tvorba Martiny zprostředkovává pocit z pozorování města za svitu měsíce, východ a západ slunce. " Město nikdy nespí, pulzuje životem a na kraji horizontu upadá do tmy." Její díla nemají hranice ani žádná omezení. A ztvárňují krásné věci kolem nás, které jsem přestali vidět.

"Co mě nikdy nepřestane fascinovat? Ty nekonečné možnosti proměnit prázdné plátno a několik barev pomocí fantazie v cokoli co chcete, je to úžasné."





VISION

Martina Mokrášová

She combines various worlds in her works. She combines patterns and motifs in new ways, slightly violating all the rules. Her idea of focusing the energy of the city into her own work has been a pivotal element of her work through the last decade. One can feel the desire to convert everyday reality into a wonderful place to be during creation of her works. 

"My love of rituals and nature transferred my artistic visions into the chaotic activity of the city, which hides unbelievable order under its surface. You are unable to lose yourself in my dimensional works, on the contrary, everyone will be able to find themselves in them. I try to create a positive combination of the chaos and order that surrounds us every day of our lives."

The works are attractive and simply imaginative. On deeper examination they reveal a deeper symbolism and transformation of Martina's artistic spirit and vision into the work itself. The result is plenty of colours and patterns, influenced by her initial idea of rendering. The work is permeated by the topic of the city's energy and its bright night lights, combined with playful flashes of the city, which disperse the initial feeling of chaos and confusion.

"What is most important to me? Imagination, desire, freedom of thought. I share my opinions and view of the world with others through my art."

"What can I say about myself? Do I have artistic talent? I don't know, I would rather enjoy the actual feeling of creation than a so-called talent. Talent is 20%, the other 80% is an assiduity and the will to finish things."

Martina's work projects a feeling of observing the city in the moonlight, the sunrise and sunset. "The city never sleeps, it pulses with life and fades into darkness at the edge of the horizon."

Her works have no limits, no restrictions. And they portray the beautiful things around us, which we no longer see.

"What will never stop fascinating me? The endless potential to transform an empty canvas and several colours into anything you want using your imagination - that is wonderful!"